اخبار

نمودار گزارش پاسخگویی دستگاه ها در سه ماهه نخست سالجاری منتشر شد
طبق جدول منتشر شده دبیرخانه کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات مجموع درخواست های دستگاه ها و سازمان های فعال طی سه ماهه بهار سال جاری در سامانه (iranfoia.ir) 1788 درخواست بوده که به 1269 آنها پاسخ داده اند.

در گزارش جدید دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پاسخگویی 34 دستگاه اصلی قوای سه گانه با زیر مجموعه های وابسته به صورت تجمیعی منتشر شده(جدول زیر) است. همچنین اسامی مسئولین پاسخگویی برای اجرای قانون آمده است که در برخی از آنها  مسئول جدید و برای پیگیری جایگزینی معرفی نشده است. مطابق ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون بالاترین مقام مؤسسات مشمول قانون، مسئولیت مستقیم اجرای قانون را بر عهده دارد و می تواند همه یا بخشی از وظایف و اختیارات خود را با رعایت موازین قانونی به یکی از واحدهای سازمانی مؤسسه (یکنفر در آن واحد) تفویض کند. تا زمانیکه برابر مقررات شخص جدید از سوی دستگاه یا سازمان معرفی نشود مسئولیت قانونی اجرای مقررات قانون و پاسخگویی بر عهده همان مسئول قبلی است . در این گزارش پاسخگویی شهرداری های کشور ، موسسات خصوصی ارایه کننده خدمات عمومی و سایر موسسات عمومی غیر دولتی مشمول مشاهده می شود.

در حال حاضر از مجموع 2863 دستگاه و سازمان مشمول شناسایی شده تنها 1802 در سامانه فعال هستند و این دستگاه ها طی سه ماهه بهار 1401 در سامانه 1788 درخواست داشته اند که به 71 درصد آنها پاسخ داده اند.در این مدت 335 درخواست مورد رضایت متقاضیان اطلاعات نبوده که پس از رسیدگی برای 156 درخواست پاسخ مجدد ارسال شده است.

(جدول و مکاتبه مرتبط در بخش اسناد منتشر شده کمیسیون برای عموم قابل دسترسی است )