اخبار

گزارش کلی پاسخگویی وزارت علوم و زیرمجموعه های تابعه منتشر شد
شاخص ارزیابی کلی پاسخگویی وزارت علوم و زیرمجموعه های تابعه در سامانه iranfoia.ir در دسترس عموم قرار گرفت.

دبیرخانه کمیسیون طی دو جدول  در بخش اسناد منتشر شده سامانه https://iranfoia.ir/web/guest/orgbaseddocs وضعیت پاسخگویی کلی وزارت علوم و توابعش را برای دسترسی عموم منتشر کرد. ستاد وزارتخانه و سازمان سنجش بیشترین درخواست ها را از 190 موسسه فعال در سامانه به خود اختصاص داده اند.170 دانشگاه و مراکز آموزش عالی در زیرمجموعه وزارت علوم برای ارایه اطلاعات و پاسخگویی به درخواست های مردم در سامانه فعال هستند. گزارش پاسخگویی کلیه دستگاه های فعال در صفحه اصلی سامانهiranfoia.ir برای همه مردم قابل مشاهده است و امکان دسترسی لحظه ای در این سامانه فراهم شده است.در سه ماهه بهار 1401 مجموع درخواست های این وزارتخانه 42 درخواست بوده که به 19 درخواست اطلاعات مردم در سامانه پاسخ داده اند . در جدول زیر شاخص های مختلف عملکردی این دستگاه اجرایی قابل مشاهده است :