ناشر منبع

ناشر منبع

— آیتم به ازای صفحه
نمایش 1 - 20 از 82 نتیجه

ناشر منبع

شفافیت و دسترسی به اطلاعات رکن اصلی مبارزه با فساد
عباس عبدی در گفتگو با ایرنا گفت :فساد در ایران فقط محدود به وابسته‌های سیاسی نیست . .96/06/25

عباس عبدی اظهار کرد: فساد بیش از هر چیز در نظام‌هایی شکل می‌گیرد که از دسترسی آزاد به اطلاعات جلوگیری می‌شود. این تحلیلگر مسائل سیاسی نبود شفافیت، وجود رانت، ضعف نهادهای نظارتی و مقررات فسادزا را از زمینه‌ها و عوامل بروز فساد در هر جامعه‌ای دانست و افزود: قوانین و مقررات فساد زا باید از میان رود و به جای آن قوانین و مقررات مناسب و با ضمانت اجرایی بالا باید برای مبارزه با فساد تدوین شود.  وی با بیان اینکه فساد در ایران فقط محدود به وابسته‌های سیاسی نیست بلکه مردم عادی و کارکنان دولت نیز با این مسأله درگیر هستند، خاطرنشان کرد: باید زمینه‌های رانت با به حداقل رساندن ارائه مجوزها و از میان برداشتن امضاهای طلایی برچیده شود تا زمینه‌های سلامت فعالیت‌های سیاسی و دوری از مظاهر فساد در ساختار کشور اعم از رسمی - غیر رسمی و سیاسی -اقتصادی برچیده شود.بنابراین شفافیت و دسترسی به اطلاعات را باید رکن اصلی مبارزه با فساد دانست.